Menu
Regulamin Klubu Sprytnej Zuzy

REGULAMIN KLUBU SPRYTNEJ ZUZY

 

1. Postanowienia ogólne

 

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki programu Klub Sprytnej Zuzy, zwanego dalej Klubem.

 

1.2. Organizatorem Klubu jest Beauty and Care Polska spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Matuszewskiej 14, 03-876 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000428739, posiadająca NIP 5272681620, o kapitale zakładowym 50 000 złotych, zwana dalej organizatorem,

 

1.3. Klient przystępuje do Klubu poprzez założenie konta użytkownika w sklepie internetowym SprytnaZuza.pl (dalej:"Sklep Internetowy") i wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych (zapisanie się do newslettera). Z momentem przystąpienia do Klubu Klient staje się Klubowiczem. 

 

1.4. Zasady uczestnictwa w Klubie reguluje niniejszy Regulamin, który zostanie zamieszczony na stronie SprytnaZuza.pl oraz w siedzibie Organizatora.

 

1.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym momencie istnienia Klubu, z zastrzeżeniem jednak, że wprowadzane zmiany nie będą powodowały uszczuplenia praw nabytych przez Klubowiczów. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej SprytnaZuza.pl. Klubowicze zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu mailem.

 

2. Zasady Klubu

 

2.1. Klub to specjalny program lojalnościowy przeznaczony dla wszystkich klientów Sklepu Internetowego, którzy  wyrazili zgodę  na otrzymywanie informacji handlowych (newsletter) i założyli konto użytkownika w Sklepie SprytnaZuza.pl.

 

2.2. Uczestnictwo w Klubie umożliwia korzystanie z promocji i ofert specjalnych przeznaczonych dla uczestników Klubu.

 

2.3. Aby przystąpić do Klubu,  należy założyć konto użytkownika w Sklepie Internetowym i wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (zgoda na newsletter.

 

2.4. Uczestnikami Klubu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

 

3. Dane osobowe

 

3.1. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z póz. zm.). Administratorem danych jest Organizator.

 

3.2. W formularzu rejestracyjnym Klient wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora oraz podmioty współpracujące z Organizatorem w celach związanych z Klubem. Z uwagi na zasady działania Klubu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Klubie.

 

3.3. Członek Klubu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich aktualizowania i poprawiania. Członek Klubu ma prawo w każdym czasie cofnąć  zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zażądać ich usunięcia przez Organizatora.

 

3.4. Członek Klubu jest zobowiązany powiadomić Organizatora, o każdej zmianie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku takiego zawiadomienia, Organizator nie ponosi  odpowiedzialności za opóźnienie lub brak informacji o aktualnych promocjach przeznaczonych dla Uczestników Klubu, o ile brak powiadomienia dotyczy tych danych osobowych, które są niezbędne do przekazania takich informacji.

 

3.5. Klubowicz może zostać wykluczony z Klubu w przypadku, gdy:

- naruszył Regulamin i nie zaprzestał dokonywania naruszeń pomimo wezwania pocztą elektroniczną z wyznaczeniem dodatkowego 7 dniowego terminu na zaprzestanie naruszeń,

- wycofał zgodę na przetwarzanie danych osobowych i na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną.

O wykluczeniu z Klubu użytkownik jest informowany niezwłocznie pocztą elektroniczną.

 

4. Zamknięcie Klubu. Rezygnacja z uczestnictwa w Klubie.

 

4.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Klubu w każdym momencie jego trwania, z zastrzeżeniem jednak poszanowania praw nabytych przez Klubowiczów.

 

4.2. W przypadku zamknięcia lub zawieszenia Klubu Organizator jest zobowiązany do umieszczenia odpowiedniej informacji na stronie internetowej SprytnaZuza.pl oraz powiadomienia Klubowiczów w formie mailowej.

 

4.3. Rezygnacja z uczestnictwa w Klubie następuje poprzez cofnięcie zgody na otrzymanie informacji handlowych (newsletter) lub na żądanie Klienta, po skontaktowaniu się z Organizatorem, numer telefonu +48 222 626 222, kontakt@sprytnazuza.pl.

 

5. Postanowienia końcowe. Procedura reklamacyjna

 

5.1. Klubowicz jest uprawniony do złożenia reklamacji w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 30 dni od zajścia okoliczności uzasadniających jej złożenie. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą lub przesłana mailem na adres: kontakt@sprytnazuza.pl.

 

5.2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisu prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.).

 

5.3. Wszelkie spory powstałe w związku ze stosowaniem Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

5.4. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Klubowiczom na stronie internetowej SprytnaZuza.pl oraz w siedzibie Organizatora.

 

5.5. Niniejszy Regulamin uważa się za zaakceptowany przez Uczestnika przez dołączenie do Klubu przez stronę internetową SprytnaZuza.pl

 

 

Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl